3.12.11

მგზავრისა და ლელთ ღუნიას საუბარი


"Cveni Tavi Cvenadve gveyudnes! "
   
Temis saTauridanve Cans, rom msjeloba unda Seexebodes moxevisa da mgzavris Sexvedras, maT saubarsa da im problemebs, რომელიც  lelT Runiam wamoWra.

sasurvelia, isargeblo Semdegi gegmiT:
·         sad Sexvda ilia lelT Runias?