29.11.10

ზმნისწინთან დაკავშირებული მართლწერის საკითხები


   1.დავიმახსოვროთ: ზმნისწინი იხმარება ზმნის პირის ნიშნის წინ! დაუშვებელია ზმნისწინის შემადგენელი ნაწილების გათიშვა და მათ შორის პირის ან ქცევის  ნიშნის ჩასმა!!!!!!!
აღვნიშნავ               და არა      ნიშნავ
აღვფრთოვანდი   და არა      ფრთოვანდი
აღვზარდე             და არა       ზარდე
აღვშფოთდი         და არა      შფოთდი
განიკურნა             და რა       გაკურნა
განივითარა           და არა      გავითარა
განუვითარა          და არა      გავითარა
გაითავისუფლა    და არა      გათავისუფლა
გაათავისუფლა     და არა      გათავისუფლა
2. გან, აღ, წარ ზმნისწინების ბოლო თანხმოვანი (ნ, ღ, რ) არ უნდა იყოს უზმნისწინო ფორმებში:
ვითარებს         და არა   ვითარებს
თავისუფლებს და არა   თავისუფლებს
ხორციელებს   და არა    ხორციელებს
სახიერებს       და არა     სახიერებს
სხვავებს          და არა     სხვავებს
3. თუ ზმნა იწყება ხმოვნით და მას დაერთვის ა– ან ა–ზე დაბოლოებული ზმნისწინი, მაშინ ორი ა მოიყრის თავს : გაადვილდა, გაახლდა, გააქტიურდა, ჩაასხა..
4. თუ ზმნა იწყება ხმოვნით, შე– ზმნისწინის დართვისას ორი ე მოიყრის თავს: შეეშინდა, შეეთვისა, შეეპარა...
სავარჯიშო 1. აწარმოე მომავალი დრო.
1.საკლასო სამუშაოს ვწერ.    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. ბიჭი კედელზე ხატავს. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. დედა ნამცხვარს აცხობს. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. ხაბაზი ცომს ზელს. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. მეეზოვე ქუჩას ასუფთავებს. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
სავარჯიშო 2.  გაანაწილე ზმნები სწორად:
           ამოიგო                     მოიგო                    გაიგო
ვინ    /................. /    კაზინოში ბევრი ფული?
დაღლილმა კაცმა /................. /  საბანი  და მშვიდი ხვრინვა ამიუშვა.
როდის  /................. /  დედამ ახალი ამბავი?

          ჩააგო                        დააგო                      წააგო                   
სტუმრების დასახვედრად  მასპინძელმა წითელი ხალიჩა /................. / .
ებრძოლმა ხმალი ქარქაშში  /................. /  .
ასეთი ქმედებით  შეიძლება,  თავი  /................. /  .

სავარჯიშო 3. თითოეულ წინადადებაში დაშვეულია ერთი შეცდომა, აღმოაჩინე და გაასწორე შეცდომები:
1.მსახიობი კარგად ანსახიერებდა როლს. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. როგორც უკვე ავღნიშნე, ეს  მნიშვნელოვანია. –––––––––––––––––––––––––––––––––
3. მთავარია, ბავშვს გაუნვითარო ინტერესი. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. ეს აქამდე უნდა გაგენხორციელებინა.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


No comments: