22.4.10

უცხო ენათა ბგერების გადმოღების ზოგიერთი წესის შესახებ


         ქართულ ენაში უცხო ენებიდან ძალიან ბევრი სიტყვაა შემოსული და დამკვიდრებული, ზოგიერთი სიტყვა ჩვენ თვალწინ იკიდებს ფეხს. იმისათვის, რომ არ დავუშვათ შეცდომები მეტყველების თუ წერის დროს, უნდა ვიცოდეთ რამდენიმე წესი. თუმცა აქვე აღვნიშნავთ, რომ ხშირად გვხვდება გამონაკლისიც. ჯერ დავიმახსოვროთ წესი და შემდეგ – გამონაკლისებს.
   1. უცხო ენიდან შემოსულ სიტყვათა ერთ რიგს დედანში აქვს, მაგრამ ზოგჯერ შეცდომით (რუსულის გავლენით) –ს ხმარობენ, რაც დაუშვებელია.
·         ბეემოთი          (და არა ბეემოტი)
·         ალუცინაცია   (და არა ალუცინაცია)
·         არმონია           
        (და არა   არმონია)                             
·         იპნოზი             (და არა იპნოზი)
·         ემოგლობინი  (და არა ემოგლობინი)
·         ერკულესი        (და არა ერკულესი)
·         ექტარი              (და არა ექტარი)
    2. ასევე შეცდომით და რუსულის გავლენით  – ს  ნაცვლად      გვხვდება. (....)
·         ანესეზია      (და არა ანესეზია)
·         სიმპაია         ( და არა სიმპაია)
·         ანტიპაია      (და არა ანტიპაია)
·         ეპიეტი         (და არა ეპიეტი)
·         ესეტიკა        (და არა ესეტიკა)
    3. ბერძნულ–ლათინური წარმომავლობის სიტყვების ქართულში –თი იცვლება, ამიტომ აღარ უნდა გამოვიყენოთ ჩამოთვლილ სიტყვებში ხ.
                        ·           არაისი                         (და არა არაისი)
·         მატრიარატი               (და არა მატრიარატი)             
·         მეანიკა                       (და არა მეანიკა)
·         სინრონია                   (და არა სინრონია)
·         არივი                          (და არა არივი)
·         ემა                             (და არა სემა)
·         ფსიიკა                        (და არა ფსიიკა)
·         ფსიოზი                  (და არა ფსიოზი)
                        ·         რონიკა                   (და არა რონიკა)

No comments: