29.5.11

საგამოცდო ბილეთები, X კლასისაკითხი 1– ეპიზოდის შინაარსი
საკითხი 2– მსჯელობა
საკითხი 3 – გრამატიკული ან თეორიული საკითხი
საკითხი 4– წლის მანძილზე ჩატარებული კვლევა

ბილეთი 1
 1.     პლატონისა და გვერდევანიძის შეხვედრა (დ.კლდიაშვილი–"სამანიშვილის დედინაცვალი")
 2.     VIII საუკუნის ქართლი და ქრისტიანების განსაცდელი იოვანე საბანისძის "აბოს წამების" მიხედვით 
 3.      მიმართვა და სასვენი ნიშნები მასთან
 4.     პროექტი –"კაი ყმა"

ბილეთი 2
 1.     ალუდასა და მუცალის შეხვედრა (ვაჟა–ფშაველა– "ალუდა ქეთელაური")
 2.     იოვანე საბანისძის ეროვნულ–სარწმუნოებრივი იდეალები
 3.     პოლიჟანრული ნაწარმოები
 4.      კვლევა – ზმნისწინების ძველი და ახალი ფორმები "ვეფხისტყაოსანში"

ბილეთი 3
 1. ნერსეს გზა – თბილისიდან თბილისამდე (ი.საბანისძე– "აბოს წამება")
 2.      "კაცია–ადამიანის" შესავლის ვარიანტები
 3.       ისტორიული სინამდვილე და ლიტერატურული ანაქრონიზმი
 4.     ავტორის პოზიცია პოემაში "ბედი ქართლისა

ბილეთი 4
 1.   მკითხავის სტუმრობა თათქარიძეებთან (ი.ჭავჭავაძე – "კაცია–ადამიანი?!")
 2.      ორი სიმართლე (ვაჟა–ფშაველას "ალუდა ქეთელაურის" მიხედვით)
 3.       ჰიმნოგრაფია და ჰაგიოგრაფია
 4.    შორისდებულები დ.კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალში"

ბილეთი 5 
 1. თინათინისა და ავთანდილის საუბარი (შ.რუსთაველი – "ვეფხისტყაოსანი") 
 2. თათქარიძეობა (თქვენი მსჯელობა + აკაკი ბაქრაძის წერილი "არაფრობის უარყოფა")
 3. პირდაპირი და ირიბი ნათქვამი 
 4. შორისდებულები დ.კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალში"

ბილეთი 6
 1.    ხატობა(ვაჟა–ფშაველა– "ალუდა ქეთელაური") 
 2. ორი ლექსის მნიშვნელობა ნ.ბარათაშვილის  პოზიციის დასადგენად ("საფლავი მეფის ირაკლისა" და "სუმბული და მწირი") 
 3. დიალექტი და სალიტერატურო ენა
 4.    ზმნისწინის ძველი და ახალი ფორმები "ვეფხისტყაოსანში"

ბილეთი 7
 1.      სტუმრად ბრეგაძეებთან (დ.კლდიაშვილი– "სამანიშვილის დედინაცვალი")
 2.    დაახასიათე ავთანდილი და ტარიელი ( "პოვნა ავთანდილისგან დაბნედილის ტარიელისა")
 3.     ეპითეტი, შედარება, ალეგორია, მეტაფორა, ჰოპერბოლა
 4.    ავტორის პოზიცია პოემაში "ბედი ქართლისა"


ბილეთი 8
 1. ერეკლესა და სოლომონ მსაჯულის საუბარი (ნ.ბარათაშვილი – "ბედი ქართლისა")
 2.     კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი (იმსჯელე ვაჟა–ფშაველას პუბლიცისტური წერილის მიხედვით)
 3.      ზმნისწინი
 4.       პროექტი – "კაი ყმა"

ბილეთი 9
 1.      თათქარიძეების გონების ვარჯიში – ბუზების ეპიზოდი (ი.ჭავჭავაძე – "კაცია–ადამიანი?!")
 2. გაავლე პარალელი "კაცია–ადამიანის" სათქმელს და პუბლიცისტური წერილის("რა გითხრათ? რით გაგახაროთ?") სათქმელს შორის.
 3. შორისდებული 
 4. ზმნისწინების ძველი და ახალი ფორმები "ვეფხისტყაოსანში"

ბილეთი 10
 1. ავთანდილისა და ტარიელის შეხვედრა (შ.რუსთაველი – "ვეფხისტყაოსანი")
 2. დ.კლდიაშვილის იმერეთი
 3. სიტყვის მნიშვნელობის ცვლა
 4. შორისდებულები დ.კლდიაშილის "სამანიშვილის დედინაცვალში"

No comments: