3.12.11

მგზავრისა და ლელთ ღუნიას საუბარი


"Cveni Tavi Cvenadve gveyudnes! "
   
Temis saTauridanve Cans, rom msjeloba unda Seexebodes moxevisa da mgzavris Sexvedras, maT saubarsa da im problemebs, რომელიც  lelT Runiam wamoWra.

sasurvelia, isargeblo Semdegi gegmiT:
·         sad Sexvda ilia lelT Runias?

·         rogor gadmogvcems mgzavri moxevis garegnul portrets da raze miuTiTebs misi Cacmuloba?
·         ra problemebi ikveTeba lelT Runias saubridan? (isargeble sasargeblo informaciiT, romelic SegiZlia gamoiyeno TemaSi . იხ.ქვემოთ).
·         ratom gamxdara qarTvelebisaTvis  usargeblo miwa-wyali?
·         rogor axasiaTebs moxeve uwindel dros? ra xdeboda "adrida"? (moiyvane citatebi nawarmoebidan)
·         da ra xdeba awmyoSi? "awina" ra viTarebaa? (moiyvane citatebi nawarmoebidan)
·         ras ambobs moxeve mter-moyvaris garCevaze?
·         ratom aris "rusobaCi" damyarebuli mSvidoba lelT RuniasaTvis miuRebeli?
·         ras adarebs aseT moCvenebiT mSvidobas moxeve da riTi hgavs es Sedareba ilias naTqvams TergTan mimarTebaSi?
·         ras ambobs arSis cixis Sesaxeb moxeve da ras hyveba am cixeze?
·         ras ambobs lelT Runia Ronisa da xerxis Sesaxeb?
·         imsjele moxevis sityvebze:"sad RoneT ver Ronobs, iqaid xerxs emudvnis"? Cans Tu ara misi sityvebidan ilias gegma, sibrZniT daamarcxos mteri?
·         rogor iqceva ilia moxevesTan saubrisas?
·         ratom ekamaTeba ilia mgzavrs da rus oficerTan saubrisas ki dums?
·          warsulisa da awmyos Sedarebis Semdeg ra mniSvnelovan frazas ambobs lelT Runia?
·         Seni azriT, ras gulisxmobs naTqvami : "adrida avad Tu kargad Cven Cveni Tavi Cvenadve gveyudnes, miT iyvis ukeT"?
·         lelT Runias saubridan gamoyavi , Seni azriT, yvelaze mniSvnelovani frazebi; ratomaa es frazebi SenTvis saintereso?


sasargeblo informacia, romelic SegiZlia gamoiyeno TemaSi:
1. lelT Runias naTqvamidan ramdenime problema ikveTeba:
  •     miwa-wyali qarTvelTaTvis usargeblo gamxdara, radgan mcire miwa ver iZleva Semosavals; rasac iReben, isic somexi meduqneebis jibeSi midis.
  •         Tavisuflebisa da damoukideblobis dakargviT qveyanam dakarga tradiciebi, zneoba, urTierTsiyvaruli.yovelive amis mizezi ki Tavisuflebis dakargvaa : "adrida avad Tu kargad Cven Cveni Tavi Cvenadve gveyudnes"
  •          mteri da moyvare Zneli gasarCevi gaxda. adre mteri xmliT modioda da qarTvelebic xmliT xvdebodnen, magaram riT ebrZolos moxeve "mavale svamexs"
  •         "rusobaCi" damyarebuli mSvidoba jansaRi mSvidoba araa. gaixsene, moxeve imeorebs mgzavris pozicias moZraobasTan dakavSirebiT. moCvenebiTi mSvidoba Waobs hgavs, garegvnulad mSvenieria, magram SigniT uamravi gvel-bayayi dafuTfuTebs.
  •           lelT Runia saubrobs kidev erT mniSvnelovan Temaze, sadac Zala ver Wris , iq sibrZnem unda gaWras :"sad Rone ver Ronobs, iqaid xerxs emudvnis".

No comments: