19.11.10

ტესტი 6, IV კლასი


კვირის შემაჯამებელი ტესტი , ორშაბათისთვის     19.11.10

1.წარმოიდგინე, რომ შენი მეგობრები არწივთა საბინადრო ადგილებში ლაშქრობას აპირებენ. ჩამოუწერე მათ ის ცნობები არწივის შესახებ, რომელთა გათვალისწინებაც უსაფრთხოდ მოგზაურობაში დაეხმარება.
2.დაასრულე სიტყვები:
·         მონადირ......     ტყეში დაბანაკდნენ.
·         ლომი  სხვადასხვა   პირუტყვ.....   ხორცით იკვებება.
·         ლომი მჭექარე   ხმ....  ყველას აცნობებს, აღარ მძინავსო.
·         მზ....      ჩასვლის შემდეგ ცაზე ვარსკვალვები გამოჩნდება.
·         ლომ....    ტყ....... პირას საკბილო შენიშნა.
·         ლომი ღამით გამოდის    სანადირ....
·         ნადირობ.....  შემდეგ ლომი ისვენებს.
3. შეადგინე საინტერესო წინადადებები შემდეგი სიტყვების გამოყენებით:
ამბავის 
გამოქვაბული 
თაგვით
 მონადირემ  
ცხრაკლიტულს 
ჭალის 
ვერხვებმა
4. აბრუნე სიტყვები:
სახელობითი             მამული                    ფუტკარი                 მერცხალი            წერილი
მოთხრობითი          ––––––––––               ––––––––––               ––––––––––        ––––––––––
მიცემითი                  ––––––––––               ––––––––––              ––––––––––         ––––––––––
ნათესაობითი           ––––––––––               ––––––––––              ––––––––––        ––––––––––
მოქმედებითი          ––––––––––               ––––––––––               ––––––––––        ––––––––––
ვითარებითი            ––––––––––               ––––––––––              ––––––––––         ––––––––––
წოდებითი                ––––––––––              ––––––––––               ––––––––––          –––––––––

კითხვა 1. რომელი სიტყვა შეიკუმშა და რომელი –არა?

კითხვა 2. რომელი ხმოვანი შეიკუმშა და რომელ ბრუნვაში?

5. დაასრულე სიტყვები:
v  ფშა არის წყალი, რომელიც    მდინარ.....    ახლოს, მიწისქვეშიდან ამოედინება და გროვდება.
v  რამდენიმე  ბოროტ  კაც... წყალში საწამლავი გაეშვა.
v  თევზ....    ფშის ფსკერზე ყრიან ქვირითს.
v   წმიდა, წყნარი წყლის მოყვარულები არიან: ნაფოტები,  ჭან... , წვერ.... .
6.  დასვი მძიმეები:
Ø  ფშის ირგვლივ იდგნენ: ვერხვები წნორები ქაცვები ჭილები და ლელები.
Ø  ლომს აქვს ბასრი ბრჭყალები მჭექარე ხმა გრძელი ფაფარი და გამჭრიახი თვალები. 
 

No comments: