15.10.10

ჯ.ქარჩხაძე– "ახალი მოსწავლე"


1.შეაერთე სწორად. უნდა მიიღო რთული სიტყვები, რომლებიც ადამიანის       გუნება–განწყობილებას გვიხასიათებს. შემდეგ შეავსე ცხრილი.
იმედი             შეკრული        1. .........  +  ........... –>..............
გული              ჩამოყრილი     2. .........  +  ......... –>..............
ნირი                ჩამოშვებული 3. .........  +  ......... –>..............
შუბლი             გაცრუებული  4. ......... + ......... –>...............
ცხვირი            წამხდარი        5. .........  +  ......... –>..............
ყური                გატეხილი     6. .........  +  .......... –>..............
2. რას ნიშნავს გამოთქმა: „დემონსტრაციულად დაიკრიფა ხელები“?
ა. ხელები უკან დაილაგა ისე, რომ ყველას დაენახა
ბ. ხელები შეკრა ისე, რომ არავის დაენახა
გ. ხელები დაიკრიფა ისე, რომ ყველას დაენახა
დ. ხელები უკან დაილაგა ისე, რომ არავის დაენახა.
  • დააკვირდი სიტყვას „დემონსტრაციულად“ – რომელი სიტყვიდან არის ნაწარმოები?–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  • ნახე უცხო სიტყვათა ლექსიკონში და ამოწერე განმარტება:
დემონსტრაცია ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. რამდენი წუთია ერთი აკადემიური საათი?
ა. ერთი გაკვეთილი      ბ. 60 წუთი                   გ. 55 წუთი                 დ. 30 წუთი
  • დაწერე შედეგი:
 ! ერთი აკადემიური საათი არის ....................................................................................
4. რომელი სიტყვიდან არის ნაწარმოები სიტყვა „აკადემიური“?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  • ნახე უცხო სიტყვაა ლექსიკონში და ამოიწერე განმარტება:
აკადემიური–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  • გადმოეცი  შენი სიტყვებით ისე, რომ არ შეიცვალოს წინადადების აზრი:
I.            „გუშინ თეატრში ვნახე სპექტაკლი, რომელიც  იყო აკადემიური.“–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
II.            „გერონტი რაჭველი იყო და ერთი აკადემიური საათი გასაბრაზებლად არ ჰყოფნიდა“.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  • რას ნიშნავს  სიტყვა აკადემიური  თითოეულ შემთხვევაში?
I.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––II.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. გააგრძელე სინონიმების ჩამოწერა:
გაშმაგდა, გაანჩხლდა, ..........
6. შემოხაზე სიტყვა, რომელიც შინაარსით ყველაზე ახლოს დგას სიტყვასთან გაცოფდა.
ა. აღელდა         ბ. დასევდიანდა       გ. გაშმაგდა       დ. გაბრაზდა
7. ქვემოთ ჩამოთვლილი სიტყვებიდან შემოხაზე მშვიდის სინონიმები:
ა. გულგრილი             ბ. წყნარი      გ. აუღელვებელი      
დ. დინჯი                    ე. უჟმური    ვ. ხეპრე
8. დაშალე სიტყვა დარდიანი . გამოყავი ფუძე და მაწარმოებლები. 

No comments: