8.11.10

ცნობიერთა დასტაქარი

1. ვინ იყო ავთანდილი? გაიხსენე და მოკლედ მიმოიხილე ავთანდილის ანდერძი
2. კიდევ რომელ თავში ჩანს ავთანდილის სიბრძნე?("პოვნა ავთანდილისაგან დაბნედილის ტარიელისა")
3. რა არგუმენტები გამოიყენა ავთანდილმა ტარიელის გონს მოსაყვანად? (ისაუბრე და იმსჯელე შემდეგ საკითხებზე):
  • ბრძენი კაცის ავთანდილისეული განმარტება
  • "ხამს მამაცი მამაცური, სჯობს, რაზომცა ნელად ტირსა".
  • "ჭირსა შიგან გამაგრება ასრე უნდა, ვით ქვიტკირსა".
  • "ვინ არ ყოფილა მიჯნური"?
  • "არ იცი, ვარდნი უეკლოდ არავის მოუკრებიან".
  • "ოდეს ტურფა გაიეფდეს, აღარა ღირს არცა ჩირად".
  • "ბედი ცდაა, გამარჯვება, ღმერთსა უნდა, მო–ცა–გხვდების"
4. როგორ რეაგირებდა ტარიელი ავთანდილის ნათქვამზე?
5. რა ხერხი მოიგონა ავთანდილმა ტარიელის გამოსაფხიზლებლად?
6. დაწერე შენეული კომენტარი ტარიელის სიტყვებზე :"გონიერსა მწვრთენლი უყვარს, უგუნურსა გულთა ჰგმირდეს"
7. იმსჯელე საკითხზე: "გველსა ხვრელით ამოიყვანს ენა ტკბილად მოუბარი". (შეაჯამე მსჯელობა)

No comments: