15.10.11

რამდენიმე თუ რამოდენიმე?

romelia swori?
                    
  
   yvelaze xSirad Secdomas iwvevs xmovnis zedmeti xmareba. amasTan dakavSirebiT ganvixilavT ori tipis Secdomas:
  1. maswavlebels Zalian xSirad Seusworebia, albaT, Tqvens rveulSi sityva ramodenime. Sesworebis mizezi erTia, am sityvaSi o xmovani zedmetia. unda eweros ramdenime. arada, am ori formidan moswavleebi ratomRac amjobineben Secdomian formas, maRalfardovnad miaCniaT da imitom. hgoniaT, am sityvas o xmovniT Tu gamoiyeneben ufro lamazi Tzxuleba an saubari gamouvaT. :)
     ramdenime sityva ase warmoiSva: ramdeni gaCnda Zveli formis raodenis nacvlad. raodeni > ravdeni > ramdeni. Semdeg daerTo me- nawilaki da miviReT ramdeni-me.
   e.i. sityva ramdenSi m TviTon aris o xmovnisagan miRebuli, amitom axali o-s darTva Secdomaa.
davimaxsovroT, sworia ramdenime, ramdeniRac, ramdenjerme...

  2. meore magaliTi Warbi, zedmeti xmovnis xmarebisa aris zmna warmoCinda. aq zedmetia xmovani i. swori formaa warmoCnda.
  imave fuZisagan nawarmoebi zmnebi gavixsenoT: gaCnda, gaCndeba, gamoCnda, aRmoCnda, aRmoCndeba. am zmnebSi xom warmoudgenelia i xmovnis zedmetad xmareba?! maSin, ratom vurTavT zedmet i xmovans warmoCnda zmnaSi?!
davimaxsovroT, swori formaa warmoCnda, warmoCndes, warmoCndeba...

No comments: