1.7.12

ქალივით თუ ქალისავით? შურდულივით თუ შურდულისავით?

მოსწავლეთა ნაშრომებში ხშირად შეგხვდებათ ასეთი შეცდომა : "ტარიელი ქალისავით ტიროდა", "ბიჭი შურდულისავით გაქანდა".
"ქალისავით" და "შურდულისავით" შეცდომაა. იმისათვის, რომ მოსწავლემ მსგავსი შეცდომა აღარ დაუშვას, უნდა გავახსენოთ თანდებულიანი ბრუნვები და კერძოდ, რომელი თანდებული რომელი ბრუნვის ფორმასთან გამოიეყენება.

 
       –ვით თანდებული ორ ბრუნვას დაერთვის – სახელობითსა და მიცემითს.
სახელობითში მისი გამოყენება შეზღუდულია: მხოლოდ ფუძეთანხმოვნიან სახელებს დაერთვის : კაც–ი–ვით, ქალ–ი–ვით, ლომ–ი–ვით....
   ფუძეთანხმოვნიან სახელებს იშვიათად მიცემითი ბრუნვის თანდებულიანი ფორმაც მოეპოვებათ:


სახელობითი                                მიცემითი 
კაც–ი–ვით             //                    კაც–სა–ვით
ქალ–ი–ვით           //                    ქალ–სა–ვით
ლომ–ი–ვით         //                     ლომ–სა–ვით

ფუძეხმოვნიანი სახელები კი –ვით  თანდებულს მხოლოდ მიცემითის ფორმაზე დაირთავს: ცა–სა–ვით, წყარო–სა–ვით, ბუ–სა–ვით....

   –ვიტ თანდებულთან სახელობითი და მიცემითი ბრუნვების თანაარსებობამ განაპირობა მცდარი ფრომის გაჩენა მათი შერწყმის გზით
შეცდომაა : შურდულისავით, ქალისავით...
უნდა იყოს : შურდულივით, ქალივით
                   ან შურდულსავით, ქალსავით ...No comments: